Rapport från Kontaktkommittén #6

Gårdsupprustningen
Som alla kan se så fortskrider gårdsupprustningen med bra fart. Projektet har blivit en aning försenat men enligt det senaste beskedet så ska slutbesiktning ske den 10 juni och en ung hägg och alla andra växter ska snart komma på plats. Hoppas den tidsplanen håller.

Översvämningar
Det fortsätter att vara problem med nya översvämningar i våra hus. Nu har SveBo både filmat invändigt i avloppet och även undersökt det utvändigt. Då har det hittats brister i konstruk­tionen av avloppet i 12:an. Dessa ska åtgärdas så snart som möjligt och i vart fall senast under sommaren. Om liknande brister finns i 10:an så kommer de åtgärdas även där.

Förhoppningsvis ska detta kunna göras utan allt för stora olägenheter för oss boende och göra att vi slipper fler översvämningar.

Brand
En stor fara i samband med brand är giftiga rökgaser. Det är därför viktigt att lägenhetsdörrar är täta. Om någon boende har problem med detta så ska anmälan göras till kundcenter så att det kan åtgärdas.

SveBo ska också undersöka om det går att hitta brandsäkra möbler att ha på våningsplanen.

Övriga frågor
Tröskeln på dörren vid tvättstugan ut till "Mariannes hörna" är efter fönsterbytet för hög för många boende. Vi för nu samtal med SveBo om hur detta ska lösas.

På senare tid har det hänt att sopsugen har slutat fungera. Det har inte egentligen varit något fel på anläggningen men den har blivit full eftersom den inte har kunnat tömmas. På grund av gårdsupprustningen har det ibland varit svårt att komma fram för sopbilen.

Undersökningen av orsakerna till fuktlukten i gången mellan 10:an och 12:an är klar sedan en tid tillbaka. Arbetet med olika åtgärder ska komma igång senare under året. Bland annat ska gången få någon form av uppvärmning eller förbättrad ventilation.

Kontakta oss
Om du har någon problem som berör de boende i huset som du tycker att kontaktkommittén borde ta upp på nästa samrådsmöte med SveBo så får du gärna kontakta oss i styrelsen på kollektivhuset.rio@gmail.com och beskriva ärendet.

Peter Michanek
Sammankallande i Kontaktkommittén