Rapport från Kontaktkommittén #7

Inga fler översvämningar?
Det har länge varit problem med många översvämningar i våra hus. Nu har SveBo åtgärdat vissa brister i konstruktionen avavloppet i 12:an. Avloppet i 10:an ska också undersökas och om liknande brister finns även där, så ska även de åtgärdas. Om du märker några som helst fler problem med avloppet så är det väldigt viktigt att du informerar både SveBo och styrelsen så att det går att avgör om problemen kvarstår eller om de nu slutligen har lösts.

Har du kallt i din lägenhet?
Ett annat mångårigt bekymmer är bristande värme i vissa lägenheter under vintern. Nu har det blivit riktigt kallt ute och då kommer det visa sig om fönsterbytet och höjningen av inomhus­temperaturen har fått avsedd effekt. Om du fortfarande fryser i din lägenhet så ska det först anmälas till SveBo som utreder och vidtar oliks åtgärder. Informera gärna även styrelsen.
Om problemen fortfarande drabbar flera lägenheter så får vi fortsätta driva denna fråga på våra samrådsmöten.

Lekplatsen helt klar
De sista justeringarna är nu utförda och hela lekplatsen är därför sedan en tid öppen för lek. Därmed är gårdsupprustningen helt klar och vi kan alla fullt ut använda gårdens alla nya möjligheter.

Övriga frågor
Problemen med fuktlukt i gången mellan 10:an och 12:an ska enligt SveBo nu vara lösta. Exakt vilka åtgärder som vidtagits är oklart. Bland annat ska gången ha fått någon form av uppvärmning eller förbättrad ventilation.

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras med några års mellanrum. Detta har nu gjorts i 12:an. Förhoppningsvis kommer det komma information om när detta ska göras även i 10:an samt vilka åtgärder dessa kontroller lett fram till.

Nästa samrådsmöte
Om du har något problem i din lägenhet så ska det anmälas direkt till SveBo. Om problemet berör många boende i huset och du tycker att kontaktkommittén borde ta upp det på nästa samråds­möte så får du gärna kontakta styrelsen på kollektivhuset.rio@gmail.com och beskriva ärendet. Samrådsmöten hålls regelbundet ett antal gånger per termin.

Peter Michanek
Sammankallande i Kontaktkommittén