Kallelse Extra årsmöte

Torsdagen den 11 maj 2017 klockan 18.00 i klubbrummet.
 Ärende: Intern omfördelning av styreledamöternas funktioner, innebärande val av ny ordförande.
Anmälningslista för mötet finns på anslagstavlan utanför tvättstugan.
 
Dagordning, extra årsmöte 2017-05-11

1.     Mötets öppnande
2.     Val av mötesordförande
3.     Val av sekreterare för mötet
4.     Val av två justerare tillika rösträknare
5.     Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
6.     Fråga om mötet kallats i behörig tid
9.     Valberedningen presenterar sitt förslag
10. Val av styrelseordförande
11. Mötets avslutande
 
 Styrelsen
Kollektivhusföreningen RIO

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter