VALBEREDNINGENS RAPPORT TILL STYRELSEN INFÖR FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2015-03-16

Valberedningen lämnar här sitt Förslag till ny styrelse mm för verksamhetsåret 2015. I två separata bilagor till förslaget lämnar vi också en Beskrivning av dagens styrelsearbete (Bil.1), grundad på dagens styrelsearbete och ett Förslag om inrättande av arbetsgrupper (Bil.2), som tar sin utgångspunkt i debatten vid föreningens husforum den 15 februari. Vi föreslår att förslaget om inrättande av arbetsgrupper anmäls vid årsmötet, att styrelsen beviljar informationsgruppen begärda medel för att fortsätta arbetet med en ny hemsida samt att förslaget i övrigt behandlas vid ett kommande förenings­möte, föregånget av ett husforum.

Med anledning av den skrivelse med förslag till omorganisation som lämnats av Karin Ollén och Brittmarie Wikström, både till styrelsen och till valberedningen, redovisar vi här våra ställningstaganden till deras förslag och samtidigt också till den gemensamma intresseanmälan till ett delat ordförandeskap som lämnades av Birgitta Odelfors och Anki Lagerstedt vid föreningens husforum den 15 februari. 

Förslaget från Karin Ollén och Brittmarie Wikström
Karin och Brittmaries skrivelse innehåller följande förslag:

  • a) att ordförandeskapet delas, alternativt alterneras mellan styrelsens ledamöter,
  • b) att husets arbetsgrupper ges ökad självständighet och egen budget,
  • c) att kassörens budgetarbete ska kunna delegeras till en grupp utanför styrelsen.

Vi anser det inte möjligt att tillstyrka förslaget om ett delat ordförandeskap, och inte heller förslaget att lägga ut delar av kassörens ansvarsområde på en arbetsgrupp utanför styrelsen. Årsmötets uppgift är, enligt föreningens stadgar, att utse en ordförande och en kassör.

När det gäller ordförandens uppdrag, står det henne eller honom fritt, att efter överenskommelse med övriga ledamöter, delegera olika arbetsuppgifter till de andra medlemmarna i styrelsen eller till grupper och personer utanför styrelsen. Vår syn på detta framgår av den arbetsbeskrivning som valberedningen tagit fram för att tjäna som vägledning för det egna arbetet. Den kan även tjäna som vägledning för nytillträdande styrelse­ledamöter. 

I fråga om kassörens arbete, är det framför allt bristen på enhetliga regler och principer för den ekonomiska förvaltningen samt organisatoriska förändringar i omvärlden som skapar merarbete för den tillträdande kassören. Det löser man inte genom att delegera kassörens budgetansvar till grupper utanför styrelsen.

Ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och budgetarbetet bör ligga helt och odelat på styrelsen, med ord­föranden och kassören som föreningens representanter i förhandlingarna med Svenska Bostäder och Hyres­gäst­­föreningen. När det gäller kassörens uppdrag finns i dag väl utvecklade rutiner och program för bokförings­arbetet och dessutom möjlighet att få praktisk avlastning när det gäller bokföringsarbetet. Enligt dagens praxis står den avgående kassören och föreningens revisor till förfo­gande för den eventuella support som en ny styrelse kan behöva. De kan vid behov även adjungeras till styrelsens möten. Vi har, i samtal med den avgående kassören och föreningens revisor, försäkrat oss om att detta kommer att gälla även under 2015.

Förslaget att ge ökad självständighet åt särskilda arbetsgrupper stämmer däremot i princip väl med de förslag som valberedningen själv föreslår i sin bilaga till förslaget till ny styrelse. Med två undantag är detta dock en fråga som föreningen bör ta ställning till vid ett kommande föreningsmöte, förslagsvis föregånget av ett husforum för fri debatt.

Anki Lagerstedts och Birgitta Odelfors’ intresseanmälan till ett delat ordförandeskap
Efter ett samtal med Birgitta och Anki, där vi förklarat, att vi, med hänsyn till stadgarna, inte anser det möjligt att föra fram ett förslag från valberedningen om delat ordförandeskap, har Birgitta och Anki förklarat att deras önskan är att Anki går in som ordförande och att Birgitta väljs in som ordinarie ledamot.

Vi har beaktat detta i vårt förslag till ny styrelse för 2015, där Anki föreslås bli vald som ordförande och Birgitta som ordinarie ledamot, med möjlighet att kunna bistå Anki i en informell roll som vice ordförande.

2015-03-10
För valberedningen/
Birgit Arve-Parès