Årsmötet i Kollektivhusföreningen RIO återupptas 16 mars

Måndag den 16 mars återupptas mötet i Klubbrummet klockan 19.00 (något att äta, serveras klockan 18.30).
Anmälningslistan för mötet finns på anslagstavlor utanför tvättstugan. Vi använder samma dagordning som tidigare och fortsätter med de punkter som bordlagts.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två protokolljusterare, tillika två rösträknare
4. Upprätta förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
5. Fråga om mötet kallats i behörig tid
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om övriga ärenden
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse (Ingrid Rosgovas)
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
12. Fastställande av budget & verksamhet för kommande verksamhetsår
13. Beslut om årsavgift (Marcus Söderlund)
14. Valberedningens rapport till årsmötet (Birgit Arve-Parès)
15. Val av styrelseordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
16. Val av kontaktkommitté
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. Val av valberedning fram till nästa årsmöte
19. Kort info om Svebos plan för utemiljön (Elinor Andersson)
20. Info från kontaktkommittén (Birgit Arve-Parès)
21. Kort info om husforum (Birgit Arve-Parès)
22. Inkomna motioner (Kanjana Jampakul)
23. Brännugn (Elisabet Aguado)
24. Riktlinjer för aktiviteter (Marcus Söderlund)
25. Övriga ärenden

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Rio kollektivhusförening