Rapport från Kontaktkommittén

Det har inte varit något samrådsmöte med SveBo på ungefär ett år. Detta har haft flera orsaker med bland annat beror det på att SveBo bytt personal på flera poster. Därför är listan med saker att förhandla om lång men nu har vi kommit igång med regelbundna möten.

Fönsterbytet
Sedan i höstas har arbetet med att byta fönster och balkongdörrar pågått och är nu avslutad i 10:an. Under april ska arbetet med 12:an påbörjas och vi har efterlyst information om den detaljerade tidsplanen. De boende behöver kunna planera när just deras lägenhet berörs.

Några boende har reagerat på att de nya balkongdörrarna har högre trösklar. Det kan göra det svårt att passera dörren för vissa. SveBo menar att dessa trösklar är standard men att de ska hitta en lösning för de lägenheter som är handikappanpassade. Vi har begärt att de ska erbjuda en lösning även för de övriga boende som begär det. SveBo ska återkomma med ett förslag på hur frågan ska hanteras.

Gårdsupprustningen
Planeringen inför gårdupprustningen pågår och har blivit en stor fråga på våra möten med SveBo. SveBo presenterade ett förslag till utformning av tomten på ett möte för samtliga boende i mitten av februari. Det mottogs huvudsakligen positivt och SveBo kunde direkt på mötet svara på de boendes frågor. Några mindre önskemål om förändringar framfördes och noterades av SveBo.

På ett separat möte där SveBo inte fanns med framfördes förslag på mer omfattande förändringar av den lekplats som planeras mellan 10:an och 8:an. SveBo är dock inte villiga att göra fasta installationer på den del av marken som ligger utanför tomtgränsen. Den gräsyta som ska anläggas utanför tomten kan dock användas för att ställa lösa utemöbler på.

SveBo ska återkomma till kontaktkommittén med ett förslag på den slutliga utformningen.

Öppnande av gången mellan 10:an och 8:an
Kontaktkommittén har med förnyade krafter åter börjat diskutera rivandet av väggen som separerar oss från resten av byggnaderna. Denna fråga berör dock såväl kollektivhusföreningen, SveBo, Micasa och de boende "på andra sidan muren" så det kommer ta tid att gemensamt komma till en slutpunkt i den frågan.

Aptussystemet
Låssystemet Aptus planeras införas under hösten 2015. Vi har begärt att få vara med under planeringen som sker under våren. Detta berör många olika frågor som tillgång till gemensamma lokaler, tvättstugan, garaget och miljöstugan.

Övriga frågor
Ett stort antal andra frågor finns på dagordningen men där inga beslut har fattats ännu. Det gäller bland annat följande:

  • Ventilationen i gymnastiksalen och minigymmet ses över.
  • Mögellukten i glasgången mellan 10:an och 12:an undersöks.
  • Möbleringen på våningsplanens allmänna utrymmen diskuteras.
  • Städrutiner för gemensamma lokale

Peter Michanek
Sammankallande i kontaktkommittén